Zpráva projektu ESF

Zpráva projektu ESF

ESF - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Společnost | Zpráva projektu ESF

V únoru 2012 byl v naší společnosti úspěšně ukončen projekt

Zavedení principů učící se společnosti ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy UPS Technology, spol. s r. o. a k posílení adaptability jejich zaměstnanců na trhu práce.

V jeho rámci bylo podpořeno celkem 36 osob. Účastníci projektu úspěšně absolvovali 107 kurzů. V příštím období se zaměříme na využití získaných zkušeností v dalším vzděláváni našich zaměstnanců. Průběh a kvalita jednotlivých klíčových aktivit byla zhodnocena takto:

Klíčová aktivita 01 – Organizační řízení a administrace projektu

Projekt byl ukončen v plánovaném termínu, byly naplněny jeho cíle i obsahová náplň jednotlivých naplánovaných klíčových aktivit. Kvalita výuky byla průběžně sledována a hodnocena a odpovídala požadavkům příjemce dotace i očekáváním cílových skupin. Byl dodržen rozpočet projektu v plánované výši i struktuře a byly splněny nebo překročeny všechny monitorovací ukazatele, ke kterým se příjemce dotace zavázal.

Projektový tým v zásadě zvládl své úkoly v rámci projektu, také díky kvalitní spolupráci s vedením a podporou, které se týmu od vedení firmy po celou dobu dostávalo. Soulad způsobu realizace projektu s požadavky metodiky OP LZZ potvrdila realizovaná kontrola.

Klíčová aktivita 02 – Obchodní dovednosti

V jejím rámci proběhla v průběhu projektu společná výuka v rozsahu 8 výukových modulů klíčových obchodních dovedností a navazující individuální kurzy v plánovaném rozsahu (bylo realizováno celkem 19 ze 20 plánovaných osobodnů výuky). Aktivity se zúčastnilo celkem 17 zaměstnanců a úspěšně ji absolvovalo celkem 28 zaměstnanců, z toho 9 společnou část a 19 osob. V rámci aktivity vznikl nový produkt – kurz Obchodní dovednosti. V rámci udržitelnosti aktivit projektu bude po jeho ukončení probíhat výuka obchodních dovedností i nadále.

Klíčová aktivita 03 – Manažerské dovednosti

Celkem v rámci celé klíčové aktivity KA03 proběhla v průběhu projektu společná výuka v rozsahu 8 výukových modulů klíčových manažerských dovedností a navazující individuální kurzy potřebném rozsahu. Proběhly zde dva závěrečné semináře společné části a dalších 27 dnů výuky v rámci 12 kurzů pro individuální rozvoj jednotlivých účastníků klíčové aktivity. Členové top managementu firmy byli s lektory a úrovní výuky velmi spokojeni, aktivně se zapojovali do práce a využívali výuku pro práci na praktických úkolech, spojených s rozvojem manažerských kompetencí. V rámci aktivity vznikl nový produkt – kurz Obchodní dovednosti. V rámci udržitelnosti aktivit projektu bude po jeho ukončení probíhat výuka obchodních dovedností i nadále. Aktivity KA03 se zúčastnilo celkem 7 zaměstnanců. Celkem 5 jich úspěšně absolvovalo společnou část a v individuální části získalo 6 osob dalších celkem 28 certifikátů o absolvování kurzů dle individuálních potřeb.

Klíčová aktivita 04 – Profesionální výkon práce technika

Zúčastnilo se jí celkem 11 techniků firmy, z nichž celkem 7 aktivitu úspěšně absolvovalo a získalo certifikát.

Vzhledem k tomu, že pro tyto techniky to byla zpravidla první vzdělávací aktivita ze skupiny „měkkých dovedností“, kterou dosud absolvovali, byl její přínos pro účastníky i firmu velmi vysoký. Mnozí potvrdili, že si poprvé uvědomili, jak široká a odpovědná je jejich pozice v rámci firmy, jak je vnímají klienti a jaký mají vliv na další obchody a úspěch společnosti. Uvědomili si sílu a význam informací, které získávají neformálně při kontaktu s klienty a možnosti, které tyto informace skýtají, jsou-li systematicky sbírány, sdíleny a profesionálně vyhodnoceny.

Výstupem aktivity je také nový vzdělávací produkt – kurz profesionální výkon práce technika, zpracovaný dodavatelem a zaměřený na přípravu techniků v oblasti zlepšování jejich služeb zákazníkům a ke zvyšování univerzálnosti a profesionality těchto pracovníků.

Klíčová aktivita 05 – Rozvoj jazykových dovedností

Klíčová aktivita probíhala v celém období efektivně, stabilně a spolehlivě. Cíle aktivity KA05 v rámci projektu byly naplněny, bylo dosaženo výrazného pokroku v rozvoji jazykových znalostí účastníků. Tyto znalosti budou využity pro rozvoj podnikatelských aktivit firmy v příštím období. V rámci klíčové aktivity úspěšně absolvovalo výuku celkem 17 osob, získaly celkem 18 certifikátů o absolvování. Jazyková výuka bude pokračovat i po ukončení projektu.

Klíčová aktivita 06 – Pokročilá práce s kancelářskými programy sady Open Office

V jejím rámci byla v průběhu projektu systematicky sledována kvalita všech realizovaných aktivit a připravována udržitelnost projektových aktivit i po jeho ukončení, již v rámci firemního interního vzdělávání. Podkladem budou nové výukové materiály, které byly v rámci projektu zpracovány.

Klíčová aktivita 07 – Zvyšování kvality vzdělávacího systému

V jejím rámci byla v průběhu projektu systematicky sledována kvalita všech realizovaných aktivit a připravována udržitelnost projektových aktivit i po jeho ukončení, již v rámci firemního interního vzdělávání. Podkladem budou nové výukové materiály, které byly v rámci projektu zpracovány.

Klíčová aktivita 08 – Rozvoj ekonomických znalostí

Celkem se 6 pracovníků ekonomického útvaru, administrativy a logistiky zúčastnilo 16 individuálních vzdělávacích aktivit dle jejich vzdělávacích potřeb a získaly certifikáty o jejich úspěšném absolvování. Na tyto aktivity naváže další vzdělávání v příštím období.

Další informace

m

ESF - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost