Projekt ESF

Název:

Zavedením principů učící se společnosti ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy UPS Technology, spol. s r. o. a k posílení adaptability jejích zaměstnanců na trhu práce

Číslo:

CZ.1.04/1.1.02/35.00624

Realizátor:

UPS Technology, spol. s r. o.

Partneři projektu:

Projekt nemá partnery

Datum zahájení:

01.04.2010

Datum ukončení:

29.02.2012

Náklady projektu:

1 892 785,00 Kč (jsou 100% hrazeny z dotace)

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost společnosti a stabilizovat zaměstnance, posílit adaptabilitu zaměstnanců, pomoci jim lépe zvládat nároky na ně kladené, zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce a odstranit identifikované mezery vzdělávacího systému a rezervy ve znalostech a dovednostech zaměstnanců. Cílů projektu bude dosaženo zkvalitněním a rozšířením vzdělávacího systému, preferencí efektivních způsobů vzdělávání (realizací vzdělávacích kurzů v měkkých, jazykových a IT dovednostech), vytvořením nových vzdělávacích programů a rozvojem komunikačních a prezentačních dovedností klíčových zaměstnanců.

Cílové skupiny:

Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnancům společnosti (25 osob), ze všech oddělení od liniových až po top management. Do aktivit budou zařazeni podle charakteru aktivity a vazby jejich individuálních potřeb na obsah aktivity.

Popis projektu:

Projekt je tvořen celkem 8 klíčovými aktivitami, které jsou rozplánovány na 23 měsíců délky projektu. Jedna klíčová aktivita je organizačně-technického charakteru, jedna metodického charakteru (KA07 – Zvyšování kvality vzdělávacího systému) a ostatních 6 přímo souvisí se vzděláváním cílových skupin účastníků.

Jsou to:

  • KA02 – Obchodní dovednosti. Výuka v 8 modulech je zaměřena roli a osobnost obchodníka, prodejní a komunikační dovednosti, schopnosti analyzovat trh, prezentovat produkty a služby a zlepšovat kvalitu práce pro zákazníka (péče o zákazníka). Na společnou výuku budou navazovat otevřené kurzy dle individuálních potřeb jednotlivých účastníků.
  • KA03 – Manažerské dovednosti. Aktivita je plánována na 8 dnů společné výuky a následné absolvování dalších otevřených kurzů podle individuálních potřeb účastníků. Společný program je tvořen manažerskými dovednostmi: komunikace, řízení času, asertivita, koučování, delegování, tvorba příznivé atmosféry na pracovišti, motivace a hodnocení podřízených a schopnost analýzy a rozhodování, řízení změny.
  • KA04 – Profesionální výkon práce technika. 4 dny výuky jsou zaměřeny na firemní kulturu, chování a jednání technika jako reprezentanta firmy, metody spolupráce s obchodníky a nástroje na podporu prodeje, získávání a předávání informací ve firmě a k zákazníkovi či od něj a v neposlední řadě na posílení jejich komunikačních schopností a společenského chování.
  • KA05 – Rozvoj jazykových dovedností – výuka anglického, italského a španělského jazyka. Účastníci se seznámí s kulturou a prostředím zemí, kde se hovoří těmito jazyky, získají sebevědomí a sběhlost v jeho využívání, posílí konverzační schopnosti a odbourají strach z jeho využívání.
  • KA06 – Pokročilá práce s kancelářskými programy sady Open Office. Aktivita prohloubí a rozšíří znalosti práce s tímto SW, který je využíván ve firmě, hlavně v oblastech práce s pokročilými funkcemi, využití změn, které se objevily v nejnovějších verzích programu a také ve snížení chybovosti v práci s tímto programem.
  • KA08 – Rozvoj ekonomických znalostí – vybraní pracovníci se zůčastní odborných školení v rámci otevřených kurzů na vhodná ekonomická, logistická a controllingová témata nebo témata související s řízením práce ve firmě.

Průběh projektu:

Projekt řídí projektová manažerka podporovaná finanční manažerkou, probíhá však v těsné spolupráci s vedením firmy a vybranými dodavateli vzdělávacích služeb. Výsledky projektu jsou pravidelně posuzovány a hodnoceny na společných jednáních. Probíhá prezentace projektu jak dovnitř firmy, tak navenek.

Výsledky projektu:

Kurzů se zůčastní všichni zaměstnanci firmy, získají nejméně 56 certifikátů o úspěšném absolvování vzdělávacích aktivit a firma získá celkem 6 nových vzdělávacích kurzů, které budou následně používány pro další školení cílových skupin.

Kontaktní osoba:

Kontaktní osobou je projektová manažerka Kristýna Dostálová (k.dostalova @ ups.cz), která ráda poskytne zájemcům další informace o projektu.