Servis

I. Pravidelná servisní údržba

UPS Technology, spol. s r. o. zajišťuje pravidelné servisní služby jeichž cílem je udržet trvalou provozuschopnost zařízení a minimalizovat pravděpodobnost vzniku závady, která by vyřadila celé zařízení z provozu. Obsahem pravidelné servisní údržby jsou periodicky prováděné práce několika úrovní. Četnost pravidelných servisních údržeb se plánuje a provádí podle typu zařízení s ohledem na intenzitu provozu.

Pravidelná servisní údržba MTG

  • mimořádná (měsíční*)
  • malá (půlroční) prohlídka
  • střední (roční) prohlídka včetně výměny provozních náplní
  • velká provádí se po dvouletém provozu

*) měsíční prohlídky jsou prováděny pouze na žádost zákazníka Jednotlivé druhy profylaktických prohlídek a ošetření se provádějí na základě technologického předpisu, vychází z doporučení výrobce a odráží provozní potřeby zařízení. Práce jsou prováděny podle časového plánu uživatele nebo plánu UPS Technology v úzké součinnosti obou partnerů. V případě zvýšené intenzity provozu jsou profylaktické práce prováděny na základě skutečně odpracované doby tzv. motohodin (Mh).

Pravidelná servisní údržba UPS

  • měsíční*
  • půlroční*
  • roční

*) měsíční až půlroční prohlídky a údržba jsou sjednávány pouze na základě požadavku zákazníka. Vzhledem k vyrovnané intenzitě provozu je doporučován servis s roční periodou.

Preventivní prohlídka

Tento typ služby nalezne uplatnění zvláště u zařízení typu UPS. Standardní preventivní údržba sestává z prohlídky zařízení a následné údržby. Samostatná preventivní prohlídka umožňuje pro zákazníka stanovit náklady na následnou údržbu, která je potom provedena na základě objednávky v pozdějším termínu. Dále je této služby možno využít jako vstupní úkon při převzetí zařízení pod servisní činnosti.

II. Pohotovostní servis

Jedna se o minimalizaci doby přerušení provozu instalovaného zařízení vlivem technické poruchy. Obsahem pohotovostního servisu jsou technická pohotovost a pohotovostní zásahy.

Technická pohotovost spočívá v nepřetržité připravenosti osob a technického vybavení (dílenské, komunikační mobilní prostředky a stanovený objem náhradních dílů) k pohotovostnímu zásahu s omezenou dobou prodlení, závislou na stupni pohotovosti.

Pohotovostní zásah se uskutečňuje v případě závady, která znemožňuje nebo ohrožuje provoz zařízení, nejpozději v termínu podle sjednaného nebo individuálně vyžádaného stupně pohotovosti.

SERVISNÍ SMLOUVY

Standardní základní záruční doba je 24 měsíců. Při podpisu servisní smlouvy v servisním středisku UPS Technology (viz. Všeobecné dodací podmínky) je možné prodloužit záruku na delší období. Během této doby budou bezplatně vyměněny a opraveny veškeré závady zařízení nezpůsobené kupujícím. Na základě servisní smlouvy zajišťuje UPS Technology, spol. s r. o. profylaktické kontroly a údržbu zařízení.

UPS Technology disponuje servisními pracovníky se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, kteří jsou proškoleni u jednotlivých výrobců, jsou vybaveny veškerou technickou dokumentací, zúčastňují se pravidelného školení, kde získávají veškeré provedené změny a novinky v distribuované technologii od jednotlivých výrobců.

V případě zájmu je možné provést zaškolení pracovníků uživatele pro základní údržbu zařízení a dodat obecné, provozní a servisní postupy.

ÚČEL SLUŽBY

Zákazník získá kvalifikovanou podporu pracovníků UPS Technology, spol. s r. o. Při poruše má zaručenou odezvu i dobu opravy a výrazně se zkracuje doba, po kterou je zařízení mimo provoz. Není nutné vynakládat značné prostředky na pořízení náhradních dílů, ani na vyškolení a zaměstnávání vlastních specialistů na opravy a údržbu UPS.

Zákazník oznámí závadu zařízení na servisní středisko UPS Technology, spol. s r. o. Vnější projevy závady budou konzultovány se specialistou servisu za účelem získání informací o stavu zařízení nebo k odstranění závady na dálku.

Nebyla-li závada odstraněna na dálku vyjíždí specialista servisu k zákazníkovi k provedení opravy na místě. Servisní středisko UPS Technology zabezpečí bezprostřední odezvu od nahlášení závady dispečinku servisního střediska.

Nelze-li problém na místě odstranit nabízí UPS Technology možnost zapůjčení náhradní jednotky umožňující provoz instalovaného zařízení.

III. OSTATNÍ SLUŽBY

Telefonní pohotovostní služba „Hotline“

Umožňuje zákazníkovi bezprostředně čerpat asistenční služby našeho odborného personálu a odvracet tak skutečné nebo i domnělé poruchy v systémech nerušeného napájení a vysvětlovat případné nejasnosti plynoucí z provozu těchto zařízení.

Dálkový monitoring v servisním středisku firmy

Na základě technických prostředků umožní nepřetržitou možnost přenosu informací ze sledovaného objektu (UPS, MTG, Energocentrum) do servisního střediska UPS Technology, spol. s r. o. po 365 dní v roce v kteroukoli dobu.

Slouží jako systém včasného varování před možnými provozními problémy, mapuje průběh událostí, umožňuje interaktivní dostupnost podrobných parametrů sledovaného systému nerušené dodávky elektrické energie, dovoluje zkrátit servisní odezvu na minimum a poskytuje maximální ochranu zájmů klienta.

Nezanedbatelnou vlastností je i rozsáhlá, časem získaná databáze informací o chování konkrétního sledovaného objektu, umožňující analyzovat pravděpodobnost potenciálních problémů a navrhovat nejefektivnější cestu k jejich včasnému vyřešení.

Další speciálně sjednávané služby jsou poskytovány na základě konkrétních potřeb zákazníka.