Software pro UPS

TELEGUARD – Monitorovací software

Monitorovací software Teleguard je programové vybavení pro dálkový monitoring a správu UPS. Umožňuje komunikaci (na bázi klient/server) servisního střediska a vzdálené UPS. Komunikačními kanály mohou být počítačové sítě, modemová spojení nebo lokální komunikační linky. Teleguard uchovává informace o UPS a zákaznících v databázích, čímž umožňuje rychlé získání informací o konkrétní UPS (majitel, lokace, kontaktní osoby apod…). Teleguard umožňuje různé druhy pohledů pro různé zákazníky (informace o zařízeních v přehledné formě). Teleguard zajišťuje servis UPS 24 hodin denně bez interakce se zákazníkem.

MOŽNOSTI KOMUNIKACE MEZI SYSTÉMEM TELEGUARD A UPS

Existují dvě možnosti komunikace Teleguardu a UPS:

1. Pravidelná kontrola komunikace Teleguard a UPS. Teleguard se připojuje k UPS po určitých časových intervalech a získává aktuální informace pro daný časový okamžik a provádí zápisu dat do LOG souboru konkrétní UPS na serveru v servisním středisku UPS Technology.

2. Okamžité spojení komunikace UPS a Teleguard. Tento typ spojení nastává v situaci, kdy dojde ke změně stavu UPS a UPS automaticky pošle tuto informaci do servisního střediska. Může se jednat o stavy jako je výpadek vstupní sítě, nízký stav akumulátorů, režim Bypass, přetížení porucha UPS …..

VÝHODY TELEGUARDU

Hlavní výhodou je bezobslužný monitoring ze servisního střediska UPS Technology a tíme účinně předchází havarijním stavům UPS. Záložní zdroje Riello jsou vybaveny obvody pro detekci změn uvnitř UPS a hlásí signalizační stavy servisnímu středisku, které tyto informace zpracuje a zajistí servisní zásah bez vědomí zákazníka. Toto se děje zcela automaticky bez zbytečných prodlení. Teleguard umožňuje také plánování pravidelných kontrol UPS podle průběžných údajů získaných z UPS. Dále lze zasílat hlášení o provozu UPS ve smluvených intervalech zákazníkovi (měsíčně, kvartálně, ročně)